Voorwaarden voor bezoek aan- en gebruik van deze website;

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze site, www.tribitcomputers.nl, en die aan deze site gekoppeld zijn (als geheel de 'sites' genoemd). Met uw bezoek aan- of gebruik van deze sites

wordt u geacht in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken of te gebruiken.


Geen garantie op volledigheid en nauwkeurigheid
Deze site en de informatie, namen, figuren, afbeeldingen, logo's en pictogrammen met betrekking tot of verbonden met Tri Bit Computers en/of haar aangesloten maatschappijen, producten en

diensten (hierna: 'de informatie') worden slechts aangeleverd op de wijze waarop deze reeds bestaan en beschikbaar zijn. Tri Bit Computers en/of haar aangesloten maatschappijen

(hierna: 'Tri Bit Computers') geeft geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, over bijvoorbeeld de geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, het niet inbreuk maken op

rechten, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de sites, noch garandeert Tri Bit Computers dat deze site of de server waardoor deze geleverd wordt, vrij zijn van 'computervirussen'.
Deze site kan publicaties bevatten met technische of andere onnauwkeurigheden of drukfouten, waarvan de correctie ter beoordeling van Tri Bit Computers is. Correcties en wijzigingen kunnen op

een later tijdstip in deze site opgenomen worden. Tri Bit Computers kan te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden of de informatie die op deze site

getoond worden of in de producten en de diensten waarnaar hierop verwezen wordt.


Afwijzing van aansprakelijkheid
In geen geval zal Tri Bit Computers of een van haar dochterondernemingen, aangesloten maatschappijen of aannemers aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade, waaronder zonder

beperkingen speciale, indirecte of gevolgschade, of schade die op enige wijze voortvloeit uit het bezoek of gebruik, of het onvermogen tot het bezoeken of gebruiken van de site of die het gevolg is

van de gegevens, voorbehouden of aanbevelingen en alle informatie op deze site.


Links
Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien het internet zelfstandig onderhouden wordt op duizenden sites over de hele wereld, kan de informatie die bezocht

wordt ontstaan zijn buiten het bereik van deze site, waarover Tri Bit Computers geen controle heeft. Daarom erkent Tri Bit Computers geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot het

materiaal dat ontleend, verkregen of bezocht is op, via of buiten deze site.
U stemt ermee in aan de informatie die door Tri Bit Computers op deze site getoond wordt niets toe te voegen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.


Bescherming van geestelijk eigendom
Het materiaal dat op deze site getoond wordt, waaronder zonder beperking alle redactionele materialen, informerende teksten, foto's, illustraties, afbeeldingen en ander grafisch materiaal, namen,

logo's, handelsnamen en andere merken, is eigendom van Tri Bit Computers of haar licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht en de wetten op handelsnamen en ander geestelijk

eigendom. Dit materiaal mag alleen getoond en afgedrukt worden voor uw eigen, niet-commerciële gebruik. U stemt ermee in dit materiaal niet te copiëren, door te sturen, te verspreiden, te verkopen,

te publiceren, uit te zenden of aan derden door te geven zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Tri Bit Computers. Niets uit deze voorwaarden zal worden opgevat als het

impliciet of anderszins overdragen van een vergunning of recht op deze informatie, gegevens, producten of diensten onder patent, handelsnaam, auteursrecht of enig ander geestelijk

eigendomsrecht van Tri Bit Computers of derden. Opmerkingen en mededelingenInformatie die aan de sites geleverd wordt (per post, electronische post of op andere wijze) kan niet als

vertrouwelijk beschouwd worden. Tri Bit Computers zal niet verantwoordelijk zijn voor het vertrouwelijk behandelen van dergelijke informatie, noch zal Tri Bit Computers aansprakelijk gesteld

kunnen worden voor het gebruiken of openbaar maken van deze informatie. Al deze informatie is en blijft het exclusieve eigendom van Tri Bit Computers en kan zonder vergoeding voor alle

commerciële of andere doeleinden gebruikt worden. Tri Bit Computers stelt uw opmerkingen met betrekking tot de sites of tot onze producten op prijs, maar Tri Bit Computers nodigt niet uit tot het

ongevraagd toezenden van ideeën, suggesties of materialen met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabrikage of marketing van onze producten.


Het recht en de jurisdictie van toepassing
Deze voorwaarden zullen worden onderworpen aan, en opgevat en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.